Stosowane przez wydawnictwo procedury recenzji zgodne są z zasadami przedstawionymi w broszurze pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r. Zgłoszona publikacja podlega ocenie przez dwóch wskazanych przez Wydawnictwo niezależnych Recenzentów.

 

Recenzja naukowa jest recenzją otwartą, to znaczy, że zarówno Recenzenci jak i Autorzy znają swoje personalia, jednak już po przeprowadzeniu procesu recenzji.

 

Prace oceniane są pod względem charakteru naukowego tekstu, spójności treści z tematem, warsztatu i metodyki utworu (aktualna i adekwatna kwerenda źródeł, prawidłowo sporządzone przypisy, spójna i zrozumiała analiza tematu), znaczenia naukowego tekstu, poprawności pod względem merytorycznym.

 

Recenzent zobligowany jest do przestrzegania zasad etyki wydawniczej. Wszelkie uwagi powinny zostać odpowiednio uargumentowane, niedopuszczalna jest natomiast personalna krytyka autora pracy. Ponadto Recenzent zobowiązany jest wskazać oraz zgłosić Wydawcy istotne podobieństwa recenzowanej pracy do innych publikacji, a w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba, nadmienić prace odnoszące się do tematyki tekstu niezacytowane przez Autora.

 

Recenzja musi zakończyć się jednoznacznym wnioskiem wskazującym, czy publikacja zostaje przyjęta bez poprawek, przyjęta po wprowadzeniu wymaganych poprawek, gdzie Recenzent wskazuje elementy wymagające poprawienia lub też odrzucona. Następnie Autor otrzymuje wyniki recenzji, a w razie potrzeby wprowadza poprawki określone przez Recenzenta. Jeśli recenzje są negatywne, Wydawnictwo podejmuje decyzję o nieprzyjęciu pracy do planu wydawniczego.

 

Recenzje przechowywane są zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, a nazwiska Recenzentów ujawniane są w drukowanej wersji pracy.

Procedury recenzji

Procedura wydawnicza składa się z procesu akceptacji publikacji do druku oraz procesu stricte wydawniczego.

 

W pierwszej części Autor przesyła propozycję publikacji w pliku tekstowym. Komitet Redakcyjny Wydawnictwa, po zapoznaniu się z opracowaniem, przekazuje informację czy jest nią zainteresowany. Następnie zawierana jest umowa, a po podpisaniu stosownych oświadczeń, tekst sprawdzany jest pod kątem plagiatu. Po pozytywnej weryfikacji, opracowanie przekazywane jest do recenzji przez dwóch ekspertów w zakresie tematyki pracy, kierując się zasadami zawartymi w broszurze pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przypadku negatywnych opinii dotyczących kwestii merytorycznych, opracowanie nie zostaje dopuszczone do druku. Po pozytywnej ocenie, Wydawnictwo dostarcza Autorowi recenzje, który wprowadza ewentualne poprawki oraz odpowiada Recenzentom. Wydawnictwo ponownie przekazuje Recenzentom pracę, wraz z naniesionymi poprawkami oraz odpowiedziami Autora. Po ostatecznej akceptacji Recenzentów rozpoczynają się prace redakcyjne.

 

W trakcie procesu wydawniczego autor otrzymuje od redaktora prowadzącego pierwszą korektę językową, projekt okładki oraz layout. W razie potrzeby prowadzone są uzgodnienia między Autorem a korektorem oraz następuje modyfikacja projektów okładek oraz składu. Po ostatecznej akceptacji Autora następuje skład książki, w dalszej kolejności druga korekta językowa oraz korekta autorska. Wprowadzane są ewentualne poprawki Autora, po którego akceptacji drukowany jest egzemplarz próbny, a po jego ostatecznym zatwierdzeniu powstaje wersja pliku PDF, który przekazywany jest do drukarni, w konsekwencji czego następuje wydruk nakładu.

 

Dzięki współpracy z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, część otrzymanego nakładu dystrybuowana jest do bibliotek polskich i zagranicznych, zwiększając tym samym grono odbiorców publikacji, zwiększając poczytność prac Autora.

 

 

Procedura wydawnicza

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego stosuje najwyższe standardy publikacyjne, kierując się przy tym zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom. Są one zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) dostępnymi pod adresem https://publicationethics.org/

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Wydawnictwo dokumentuje wszelkie ich przejawy, a także informuje odpowiednie podmioty.

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie osoby zaangażowane w proces wydawniczy przestrzegały reguł etyki publikacyjnej.

 

Zobowiązania Autora:

- zgłaszanie wyłącznie swoich tekstów;

- unikanie zjawiska plagiatu i autoplagiatu;

- rzetelny opisane prac badawczych zawierający obiektywne interpretacje wyników oraz informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych jak również powtórzenie badań;

- umieszczenie bibliografii wszystkich publikacji, które zostały wykorzystane w trakcie tworzenia tekstu;

- w przypadku prac wieloautorskich: dokładne określanie wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu (afiliacje, informacje na temat autorstwa koncepcji, założeń metodycznych, merytorycznych, itp.).

 

Zobowiązania Wydawnictwa:

- kontrolowanie standardów etycznych oraz zapobiegania praktykom niezgodnym z przyjętymi zasadami, a w przypadku podejrzenia o zaistnieniu nieprawidłowości, podjęcia działań zmierzających do ich wyjaśnienia;

- decydowanie, które teksty zostaną opublikowane, stosując przy tym zasadę fair play, nie dyskryminując Autorów ze względu na rasę, płeć, wyznanie, pochodzenie czy też ich przekonania polityczne;

- wskazywanie Recenzentów;

- w sytuacji stwierdzenia plagiatu, autoplagiatu, naruszenia zasad etyki wydawniczej lub istnienia dowodów świadczących o braku wiarygodności wyników badań czy też fałszowaniu danych, Wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu.

 

Zobowiązania Recenzenta:

- terminowe dostarczenie obiektywnej recenzji

- odpowiednie argumentowanie wszelkich uwag, niedopuszczalna jest personalna krytyka Autora opracowania

- wskazanie i zgłoszenie Wydawcy istotnych podobieństw recenzowanej pracy do innych publikacji

- wskazanie utworów odnoszących się do tematyki opracowania niezacytowane przez Autora.

 

Zasady etyki wydawniczej

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
Wydawnictwo FBA, Wydawnictwo Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Created with WebWaveCMS

Copyright by Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego