Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach

Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza
przy współudziale Radosława Bonikowskiego, Janusza Budziszewskiego, Rafała Brzejszczaka, Witolda Grużdzia, Jacka Forysiaka, Michała Jakubczaka, Michała Jankowskiego, Marcina Krystka, Michała Lelocha, Beaty Łuczak-Kłys, Aldony Mueller-Bieniek, Mariusza Mielczarka, Haliny Młodeckiej, Błażeja Muzolfa, Przemysława Muzolfa, Sylwestra Roszaka, Wojciecha Sicińskiego, Joanny Słomskiej, Joanny Wichy, Anny Zielińskiej

 

 

Tom 1

 

Wprowadzenie (Piotr Papiernik)

 

Sytuacja geomorfologiczna stanowiska Redecz Krukowy oraz środowiskowe uwarunkowania jego lokalizacji (Jacek Forysiak)

 

Charakterystyka uwarunkowań glebowych oraz interpretacja pedostratygrafii stanowiska archeologicznego (Michał Jankowski)

 

Kształtowanie się powierzchni stanowiska w świetle procesów naturalnych oraz oddziaływania osadnictwa pradziejowego i czasów historycznych (Piotr Papiernik, Jacek Forysiak, Michał Jankowski)

 

Osadnictwo mezolityczne (Dominik Kacper Płaza)

 

Osadnictwo kultur cyklu wstęgowego (Piotr Papiernik)

 

Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych (Piotr Papiernik, Rafał Brzejszczak)

 

Osadnictwo kultury amfor kulistych (Rafał Brzejszczak, Piotr Papiernik)

 

Materiały kultury ceramiki sznurowej (Piotr Papiernik)

 

Materiały krzemienne (Piotr Papiernik, Joanna Wicha)

 

Materiały kamienne (Rafał Brzejszczak, Piotr Papiernik)

 

Osadnictwo epoki brązu (Błażej Muzolf, Przemysław Muzolf)

 

Ślady osadnictwa ludności kultury przeworskiej (Wojciech Siciński)

 

Materiały średniowieczne i nowożytne (Dominik Kacper Plaza, Piotr Papiernik)

 

Zakończenie (Piotr Papiernik)

 

Literatura

 

From the Stone Age to Contemporary Times. Archaeological excava- tions at Redecz Krukowy in the region of Kuyavia

 

Analizy specjalistyczne

 

Autorzy publikacji

 

 

 

Tom 2

Wprowadzenie (Piotr Papiernik)

 

Osadnictwo mezolityczne (Dominik Kacper Płaza)

 

Osadnictwo kultur wstęgowych (Piotr Papiernik)

 

Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych (Piotr Papiernik, Rafał Brzejszczak)

 

Osadnictwo kultury amfor kulistych (Rafał Brzejszczak, Piotr Papiernik)

 

Osadnictwo kultury ceramiki sznurowej (Piotr Papiernik)

 

Materiały krzemienne (Piotr Papiernik, Joanna Wicha)

 

Materiały kamienne (Rafał Brzejszczak, Piotr Papiernik)

 

Osadnictwo epoki brązu (Błażej Muzolf, Przemysław Muzolf)

 

Osadnictwo kultury przeworskiej (Wojciech Siciński)

 

Okres średniowiecza i nowożytności (Dominik Kacper Plaza, Piotr Papiernik)

 

 

Zawartość płyty CD

 

Zestawienia 1-9

 

Plan zbiorczy - chronologia obiektów

 

Plan zbiorczy - funkcja obiektów

 

Sprawozdanie z prospekcji lotniczej w okolicach stanowiska 20 w Redczu Krukowym, gm. Brześć Kujawski, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie w 2017 r. (Rafał Brzejszczak)

 

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Created with WebWaveCMS

Copyright by Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego