Czytaj więcej

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego stosuje najwyższe standardy publikacyjne, kierując się przy tym zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom.

Komitet Redakcyjny

W 2021 r. powołano nowy Komitet Redakcyjny Wydawnictwa Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, w składzie którego znaleźli się:

dr Peter Bogucki - Prodziekan Wydziału Inżynierii i Nauk Stosowanych Uniwersytetu Princeton

prof. dr hab. Wojciech Chudziak – Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Ryszard Grygiel

prof. dr hab. Mariusz Mielczarek – Kierownik Ośrodka Badań Nad Dawnymi Technologiami, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Marek Olędzki -  Kierownik Katedry Prahistorii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

dr Piotr Papiernik – Prezes Zarządu Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

dr Dominik Kacper Płaza – Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

dr Lasse Sørensen – Kierownik ds. Badań i Kolekcji Prahistorii Danii i Krajów Śródziemnomorskich, Muzeum Narodowe w Kopenhadze

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Wydawnictwo powstało z inicjatywy Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego w 1993 r., wydając już w roku następnym przewodnik po stałej wystawie prezentowanej w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi w latach 90. XX w. Zajmujemy się publikacją książek o tematyce archeologicznej i historycznej. Wydawane przez nas monografie to głównie prace wieloautorskie, zawierające liczne aneksy i opracowania specjalistyczne, w tym również spoza nauk humanistycznych, a także streszczenia poszczególnych rozdziałów w języku angielskim.

Dzięki ścisłej współpracy z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, w tym wspólne wydawanie niektórych książek, nasze publikacje dystrybuowane są do bibliotek polskich i zagranicznych w ramach wymiany międzybibliotecznej. Dodatkowo część z nich dostępna jest w formie elektronicznej bezpłatnie.

W 2003 r. stworzono serię wydawniczą Via Archaeologica Lodziensis, która prezentuje wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych na trasie przebiegu planowanej autostrady A1 i A2. W monografiach poszczególnych stanowisk zawarte są również liczne analizy specjalistyczne w postaci aneksów, wzbogacające treść zasadniczych części prac.

W 2020 r. powstała kolejna seria wydawnicza, pt. Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Jak dotąd ukazała się pierwszy tom prezentujący wyniki badań nieinwazyjnych prowadzonych w latach 2013-2020 w szeroko pojętym otoczeniu cmentarzyska megalitycznego kultury pucharów lejkowatych w Wietrzychowicach. Planowo seria ta składać ma się z co najmniej 6 tomów, w których prezentowane będą wyniki badań archeologicznych i środowiskowych.

Od kilku lat wydawane przez nas publikacje finansowane są także ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”, o które ubiegali się autorzy prac. Natomiast publikacja „Park Kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów” dofinansowana została ze środków województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Kontakt z Wydawnictwem:

 

dr Piotr Papiernik – kontakt@wydawnictwofba.pl

 

O Wydawnictwie

Created with WebWaveCMS

Copyright by Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego